Search

پرسش وپاسخ حسابداری

همه چیز را همگان دانند

Leave your comment
Comments
9/15/2020 9:51 AM
سلام چند نوع مرخصی داریم ؟
9/15/2020 2:52 PM
سلام روز بخیر

انواع مرخصی طبق قانون کار

🔹الف)  مرخصی بدون حقوق:
ماده ۱۶ ق.ک: مرخصی کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت ۲ سال به حال تعلیق در میآید.
ماده ۷۲ ق.ک: نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کارپس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

🔹ب) مرخصی استحقاقی:
بدلیل طولانی بودن موضوع و ضیق وقت ، در اینمورد لازم است به مواد ۱۰، ۴۳، ۶۴، ۶۵، ۶۷، ۶۸، ۶۹ تبصره ماده ۶۹، ۷۶، ۱۹۰ قانون کار مراجعه فرمائید.

🔹پ)  مرخصی تحصیلی:
ماده ۱۶ ق.ک: قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در میآید.
تبصره: مرخصی:تحصیلی برای ۲ سال دیگر قابل تمدید است.

🔹ث) مرخصی بارداری:
ماده ۷۶ ق.ک: مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است، حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۷۷ ق.ک: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع مینماید.
توضیح ضروری: در مورد مرخصی زایمان به توضیحات « بند ج» توجه فرمائید.

🔹ج) مرخصی زایمان:
ماده ۷۶ ق.ک: مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است. حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه میشود.
تبصره ۱ ماده ۷۶: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و اینمدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب میگردد.
تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲: به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد.
بند ۱ مصوبه ۱۳۹۲/۴/۱۶ هیات وزیران: مدت مرخصی زایمان « یک و دو قلو » زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین میشود.

🔹چ) مرخصی سالیانه:
مواد ۶۴ و ۶۵ ق.ک: در مورد میزان مرخصی کارگران شاغل در کارهای عادی و یا سخت و زیان آور.

🔹ح) مرخصی کمتر از یک روز:
ماده ۷۰ ق.ک: مرخصی کمتر از یک روز کار ، جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود.

🔹خ) مرخصی ادای فریضه حج واجب:
ماده ۶۷ ق.ک: هر کارگر حق دارد بمنظور ادای فریضه واجب حج در تمام مدت کار خویش، فقط برای یک نوبت یک ماه، بعنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نمایید.

🔹د) مرخصی صیادان کارکنان حمل و نقل خدمه مستخدمین منازل و...:
ماده ۱۹۰ ق.ک: مدت کار ، تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی)، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آئین نامه هائیکه توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین میگردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

🔹ذ) مرخصی در کارهای زنجیره ای و موارد مشابه:
تبصره ماده ۶۹ ق.ک: در مورد کارهای پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا مینماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف ۳ ماه آخر هرسال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

🔻 تاریخ استفاده از مرخصی:
صدر ماده ۶۹ ق.ک: تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود.

🔻 بروز اختلاف در استفاده از مرخصی:
ذیل ماده ۶۹ ق.ک: در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل ( در حال حاضر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) لازم الاجرا است.

🔻 مرخصی ذخیره:
ماده ۶۶ قانون کار: کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.
9/19/2020 12:43 PM
سلام  چه مواردی را نیاز به اعلام در ارزش افزوده نمی باشد؟
9/19/2020 2:04 PM
سلام
این موارد را لازم نیست در معاملات فصلی ثبت کنید

۱- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه

۲- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه

۳- سود و کارمزد بانک‌هاو موسسات اعتباری غیر بانکی

۴- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می‌باشند

۵- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون ومصوبات هیات محترم وزیران توسط دستگاه اجرایی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود

۶- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیات محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهادی‌های عمومی غیر دولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود

۷- کمک‌ها، جوائز و هدایای بلاعوض

۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات ( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده ) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه‌های اجرایی پرداخت میشود

۹- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم

۱۰- براساس دستورالعمل‌های مذکور بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق‌الزحمه دریافتی و هزینه‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر دردستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می‌باشد

۱۱- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم

۱۲- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی
9/22/2020 11:02 PM
سلام تفاوت بین مدیریت مالی و مدیریت حسابداری چیست ؟
9/22/2020 11:12 PM
سلام
تفاوت بین مدیریت مالی و مدیریت حسابداری

تفاوت بین مدیریت مالی و مدیریت حسابداری:
همانطور که می‌دانید هر دو امور مالی و حسابداری با مدیریت دارایی مرتبط هستند. در واقع امور مالی و حسابداری دو شاخه جداگانه هستند که اغلب با یکدیگر (به طور واضح) مرزهای مشترک دارند. در سطوح بالا، امور مالی علم برنامه ریزی بودجه بندی و توزیع دارایی‌های کسب و کار است و حسابداری هنر ثبت و گزارش معاملات مالی است.
با دانستن این نکته که حسابداری نگاهی به سوابق گذشته مالی شرکت دارد و مالی چشم اندازی آینده نگر دارد،  به برخی تفاوت‌های این دو شاخه می‌پردازیم:

مدیریت مالی:

مدیر مالی در شرکت، نقشی محوری و اساسی بازی می‌کند. این افراد، اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه و صورت‌های مالی ارائه می‌دهند و نگران برنامه‌ریزی و نحوه بودجه‌بندی دارایی‌های کسب و کار هستند، این موضوع شامل مواردی همچون هماهنگی جهت دریافت تسهیلات به منظور بهبود گردش مالی، استراتژی ورود و خروج سرمایه‌گذاران در سازمان، سیاست قیمت‌گذاری و تعیین ارزش محصول می باشد. همچنین شناخت بازارهای سرمایه و برآورد ارزش سهام و تخصیص سود سهام یکی از نقش‌های کلیدی مدیریت‌مالی است. مشاغل مرتبط با مدیریت مالی مشاغل بانکداری تجاری، مشاور مالی و بانکداری سرمایه گذاری هستند.
مدیریت حسابداری:
کسانی که در بخش حسابداری یک سازمان فعالیت می‌کنند، امور مربوط به ردیابی و گزارش معاملات مالی شرکت را در زمینه های حسابداری بهای تمام شده محصول، حسابداری سیستم حقوق و دستمزد، سیستم موجودی انبار، تجزیه و تحلیل سودآوری، گزارش درآمد، مدیریت بدهی‌ها و مالیات‌هایی که البته پرداخت می‌شود، انجام می‌دهند. گزارش معاملات مالی کسب و کار، با استفاده از یک مجموعه استاندارد از قوانین و اصول شناخته شده توسط حسابداران به مدیر ارشد مالی گزارش داده می شود. افراد در این رشته وارد مشاغل حسابدار، آمارگر، تحلیلگر بودجه، مدیر پرداخت حقوق، خزانه دار و… می شوند.

به طور کلی، امور مالی به برنامه‌ریزی معاملات مالی آینده احتیاج دارد در حالیکه حسابداری در اطراف گزارش معاملات مالی گذشته اتفاق می‌افتد. در حالیکه این دو توابع مجزا هستند که نیاز به مجموعه مهارت‌های متفاوت دارند، هر دو در اطراف مدیریت دارایی‌ها چرخش دارند؛ بنابراین، در چارت های سازمانی این دو گروه، اغلب با هم گروه بندی می‌شوند.
Filters
Sort
display